divendres, 13 de novembre del 2015

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 28/10/15


ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DE L’ESCOLA VALL DEL GES

 

Data: 28 d’octubre de 2015

Hora: 20,00 hores

Lloc: Biblioteca de Escola Vall del Ges

Assistents: Joan Carrera, Miquel Moreno, Rou Sànchez, Vicky Sánchez, Elisabet Viñas, Mónica Navarro, Susana López, Carles Ruiviejo, David Sánchez, Raquel Ojeda, Carme Miró, Mireia Garriga i Iris Andreu i 2 mares i pares d’alumnes de l’escola.

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.        Aprovació de l’acta anterior

2.        Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2014-2015

3.        Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2015-2016

4.        Memòria d’activitats del curs 2014-2015

5.        Objectius 2015-2016

6.        Presentació i aprovació dels membres de la Junta de l’AMPA

7.        Informacions AMPA

8.        Precs i preguntes.

 

 

TEMES TRACTATS:

 

1.       Es llegeix i s’aprova l’acta de l’Assamblea Anterior.

 

2.        Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2014-2015. S’exposa del balanç econòmic del curs 2014-2015. Es fa especial atenció en el balanç negatiu de -5.765,21 €; es considera que és per la disminució dels ingressos procedents de subvencions i l’import que es destina a acollides a l’escola. Es decideix fer un seguiment més estricte, a través de la comissió econòmica de l’AMPA.

S’aprova per unanimitat el balanç econòmic del curs passat.

 

3.        Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2015-2016.  S'exposen els pressupostos per aquests curs 2015-2016. Es decideix parlar amb la Direcció del centre per acordar els imports que l’ampa destina a l’escola i es crea una comissió econòmica per al seguiment dels ingressos i despeses, amb especial atenció a les acollides i extraescolars. S’estudiarà un increment en les quotes que paguen les famílies.

S’aproven per unanimitat els pressupostos previstos per al curs d’enguany.

 

4.        Es fa una relació de les activitats que l’AMPA ha organitzat i ha participat durant el curs anterior i que es mantenen per al curs 2015-2016:

 

·         Reunió Inici de curs

·         Assemblea general

·         Castanyada

·         Bricofesta

·         Participació en la Festa de Nadal de l’escola

·         Loteria

·         Participació a la Festa de Carnaval de l’escola

·         Caminada de primavera

·         Festa de final de curs

·         Folrar llibres

·         Organització dels Casals de Nadal, Estiu i Setembre.  Federació d’AMPA’s de Torelló.

·         Organització del Taller de costura de Mares i Pares de l’escola

·         Acollida matinal de ¾ de 8 a 9 hores

·         Acollida de 12 a 13 hores.

·         Extraescolars migdia de 12 a 13h

·         Biblioteca escolar

·         Participació a Xarxa de debat educatiu de Torelló

·         Forma part de la Federació d’AMPA’s de Torelló.

·         Forma part de la FAPAC

·         Comissió de menjador (AMPA, mestres, equip directiu, 7 i Tria, Consell comarcal)

·         Reciclatge de llibres.

5.        Objectius 2015-2016. Els objectius que es proposen per al curs vigent són:

 

·         BIBLIOTECA: Seguir potenciant la biblioteca de l’escola i les activitats familiars que s’hi realitzen  per tal que sigui un bon lloc de trobada familiar i per poder-hi fer deures els dimarts i dimecres de 17 a 18:30.

·         ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Ampliar el ventall d’activitats extraescolars de migdia i tarda. S’ha proposat noves activitats que han tingut molt bona acollida (guitarra, ritmes, anglès, mecanografia) i d’altres que tot i ser grups reduïts s’intentaran mantenir i potenciar. Es procura oferir un servei de qualitat al cost mínim per les famílies.

·         COOPERACIÓ ENTRE ESCOLES: Seguir treballant en la cooperació amb altres escoles del municipi.

·         COMISSIÓ ECONÒMICA: Es crea una comissió econòmica per vetllar que s’acompleixi el pressupost previst i no hi hagi desviacions de resultats.

·         INFORMACIÓ: Fomentar la comunicació i informació a les famílies mitjançant el blog i el facebook de l’AMPA.

·         FAMÍLIES: Buscar víes per a motivar a les famílies per tal que participin en les activitats de l’AMPA i l’Escola. Crear espais de trobada com cursos, tallers i activitats.

 

6.        Es nomenen els nous càrrecs de la Junta de l’AMPA del curs 2015-2016

 

David Sánchez Valderrama: President

Miquel Moreno Martin: Secretàri

Victoria Sánchez Martinez: Tresorera

 

I com a vocals:

Carles Ruiviejo: representant al Consell escolar

Raquel Ojeda Osa

Carme Miró Solà

Mónica Navarro Moreno

Elisabet Viñas Villena

Susana López

Joan Carrera Clota

Rou Sánchez Collado

Mireia Garriga

Iris Andreu

 

Són baixa: Vanessa Paz Guerrero, Bet Font Montanyà i Mar Espinola Ruiz

S’agraeixen els serveis prestats fins al dia d’avui com a President i Secretaria als  Sr. Joan Carrera Clota i Rou Sánchez Collado.

S’aprova per unanimitat la nova Junta i els càrrecs de l’AMPA.

 

7.        S’aprova modificar els representants / autoritzats del compte bancàri de l’AMPA.

 

S’aprova per unanimitat que els únics representants / autoritzats del compte bancàri titularitat de l'AMPA a l’Entitat BBVA. Siguin:

·         David Sánchez Valderrama (President)

·         Miquel Moreno Martin (Secretari)

·         Victoria Sánchez Martinez (Tresorera)

·         Carme Miró Solà (Comissió econòmica)

 

En conseqüència es realitzaran els tràmits oportuns davant l’entitat financera BBVA per tal que es donin de baixa els antics representants i d’alta els nous.

 

8.       No hi ha hagut cap pregunta.

 

 

Es dona per finalitzada la reunió a les 21h.