dimarts, 24 de juliol del 2012


CASAL AGOST-SETEMBRE 2012 AMPA’S TORELLÓ
Benvolgudes famílies,
Després d’unes petites vacances, es reprendrà l’activitat del casal amb força i ganes!
Així, l’espera i els nervis per l’inici del nou curs passaran molt més ràpid a tots.
Aquest casal va adreçat a tots els alumnes des dels que han fet P2 (escolaritzats) fins als que han fet 6è de primària.
Oferim diferents horaris del 20 d’agost fins al 7 de setembre.
La informació de les activitats que es duran a terme durant aquest dies les rebreu més endavant per mail (important anotar-lo en la butlleta d’inscripció).
La gestió va a càrrec de la Federació d’AMPA’s de Torelló i la coordinació la faran en Guillem Rico, la Laura Panicot i l’Enric Aumatell.
Per temes de gestió organitzativa, us demanem que si voleu fer ús d’aquest casal i voleu tenir dret a assistir-hi, s’haurà de fer una paga i senyal de 25€ al compte corrent de
Catalunya Caixa 2013-0187-56-0201002252 abans del dia 26 de juliol, que podreu entregar juntament amb la còpia de la targeta sanitària i la butlleta d’inscripció al vostre
monitor o monitora.
Per acabar de formalitzar la inscripció, podreu fer la resta del pagament fins el dia 10 d’agost al mateix número de compte.
HORARIS I PREUS:
SETMANAL -  TOT EL CASAL : MATÍ (de 9h a 13h) 42 €  - 100 € ;   TARDA (de 15h a 18h) 32 € -  75 €;  TOT EL DIA (de 9h a 13h i de 15h a 18h) 65 € -  130 € 
MENJADOR (de 13h a 15h) 33 € -  99 € ;  ACOLLIDA MATINAL (de 3/4de 8h a 9h) 15 € -  45 €
PREUS DE SERVEIS ESPORÀDICS MENJADOR=7,00€ ACOLLIDA=3,50€
*Tots els serveis estan subjectes al nombre d’inscripcions.
Cada AMPA fa una bonificació del 10% sobre el cost del casal a les famílies nombroses de la seva escola (excepte servei d’acollida i menjador)

CASAL AGOST-SETEMBRE 2012 AMPA’S TORELLÓ.    BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms del nen/a.....................................................................................................
Data de naixement:...............................................................................................................
Curs escolar fet...............................................Escola............................................................
Adreça..................................................................................................................................
Telèfon de casa.............................................Telèfon de contacte........................................
Adreça electrònica................................................................................................................
Té al·lèrgia? NO SI a...............................................................
Sap anar amb bici? NO SI
Sap nedar? NO SI
Marqueu amb una X l’opció escollida:
CASAL DE DALT EL POBLE
CASAL DE BAIX EL POBLE
TOT EL CASAL (20 agost-7 set) TOT EL DIA    MATI    TARDA
SETMANA 1 (20-24 agost) TOT EL DIA    MATÍ    TARDA
SETMANA 2 (27-31 agost) TOT EL DIA    MATÍ     TARDA
SETMANA 3 (3-7 setembre) TOT EL DIA    MATÍ    TARDA
ACOLLIDA SEMPRE SETMANAL ESPORÀDIC
MENJADOR SEMPRE SETMANAL ESPORÀDIC
Nom i cognoms (pare/mare/tutor)..................................................................................................
amb DNI............................................................................autoritzo al meu fill/a.............................
........................................................................................................................................................
a assistir al casal d’agost – setembre que es portarà a terme de de les AMPA’s de Torelló durant el període de 20 d’agost a 7 de setembre de 2012 en les condicions establertes. Dóno autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99).  Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant el casal. Faig  extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

Signatura del pare, mare o tutor/a:


Torelló, ..........................de........................................ de 2012.


Les famílies interessades i que els nens/es no vagin al casal d'estiu; poden adreçar-se a l'escola i els monitors els facilitaran el full d'inscripció.
Per a més informació, podeu escriure al correu de l'ampa:  ampavalldelges@gemail.com