diumenge, 20 de juliol del 2014


CASAL AGOST-SETEMBRE 2014 AMPA’S TORELLÓ
 
Benvolgudes famílies,
Després d’unes petites vacances, es reprendrà l’activitat del casal amb força i ganes!
Així, l’espera i els nervis per l’inici del nou curs passaran molt més ràpid a tots.
Aquest casal va adreçat a tots els alumnes des dels que han fet P2 (escolaritzats) fins als
que han fet 6è de primària.
Oferim diferents horaris des del 18 d’agost fins al 10 de setembre.
El centre del casal serà a l’escola Fortià Solà. (No es fa a l'escola Vall del Ges).
La informació de les activitats que es duran a terme durant aquest dies les rebreu més
endavant per mail (important anotar-lo en la butlleta d’inscripció).
La gestió va a càrrec de la Federació d’AMPA’s de Torelló i la coordinació la faran en
Guillem Rico, la Laura Panicot i l’Enric Aumatell.
Per temes de gestió organitzativa, us demanem que si voleu fer ús d’aquest casal i voleu
tenir dret a assistir-hi, s’haurà de fer l’ingrés al compte corrent del BBVA ES04 0182
9737 4702 0004 9146 abans del dia 25 de juliol, que podreu entregar juntament amb la
còpia de la targeta sanitària i la butlleta d’inscripció al vostre monitor o monitora.
El servei de menjador en aquesta segona part del casal, serà amb carmanyola.

HORARIS I PREUS:

                                         SETMANA 1            SETMANA 2            SETMANA 3
                                                             18 a 22 d’agost                  25 a 29 d’agost                 1 a 10 setembre

MATÍ (de 9h a 13h)                      40 €                   40 €                    64 €

TARDA (de 15h a 18h)             No s’ofereix             32 €                    51 €

TOT EL DIA (de 9h a 13h
 i de 15h a 18h)                      No s’ofereix             60 €                    96 €

MENJADOR (de 13h a 15h)      No s’ofereix             21 €                    33,6 €
    (carmanyola)

ACOLLIDA MATINAL 
(de 3/4de 8h a 9h)                       15 €                   15 €                    24 €

PREUS DE SERVEIS ESPORÀDICS
MENJADOR=4,50€
ACOLLIDA=3,50€

*Tots els serveis estan subjectes a un mínim d’inscripcions.
Cada AMPA fa una bonificació del 10% sobre el cost del casal a les famílies nombroses
de la seva escola (excepte servei d’acollida i menjador)
EN CAS DE NO PODER ASSISTIR AL CASAL PER MOTIUS JUSTIFICATS, SE US RETORNARÀ
EL 90% DE L’IMPORT ABONAT.

CASAL AGOST-SETEMBRE 2014 AMPA’S TORELLÓ
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms del nen/a.....................................................................................................
Data de naixement:...............................................................................................................
Curs escolar fet...............................................Escola............................................................
Adreça...................................................................................................................................
Telèfon de casa.............................................Telèfon de contacte........................................
Adreça electrònica................................................................................................................
Té al·lèrgia? NO SI a...............................................................
Sap anar amb bici? NO SI
Sap nedar? NO SI
Marqueu amb una X l’opció escollida:
SETMANA 1 (18-22 agost)     MATÍ
SETMANA 2 (25-29 agost)     TOT EL DIA     MATÍ      TARDA
SETMANA 3 (1-10 setembre)  TOT EL DIA     MATÍ      TARDA
ACOLLIDA      SEMPRE       SETMANAL        ESPORÀDIC
MENJADOR     SEMPRE       SETMANAL       ESPORÀDIC
Nom i cognoms (pare/mare/tutor)..................................................................................................
amb DNI............................................................................autoritzo al meu fill/a.............................
.........................................................................................................................................................
a assistir al casal d’agost – setembre que es portarà a terme de de les AMPA’s de Torelló durant
el període de 18 d’agost al 10 de setembre de 2014 en les condicions establertes. Dóno
autorització de cessió de les dades personals del meu fill d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm.298, de 1-12-99).
Autoritzo als monitors a fer fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús durant el casal. Faig
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar,
en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Torelló, ..........................de........................................ de 2014.